Zarządzanie zasobami ludzkimi a testy psychologiczne

Zarządzanie zasobami ludzkimi to spójne i kompleksowe podejście związane z zatrudnianiem i rozwijaniem pracowników (Armstrong i Taylor, 2014).  Może być określone jako filozofia tego,  w jaki sposób pracownicy powinni być zarządzani. Zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na wielu teoriach zawiązanych z zachowaniem ludzi i funkcjonowaniem organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się na tym, w jaki sposób usprawnić efektywność organizacji od strony zatrudnionych w niej ludzi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi zawiera w sobie wiele różnego rodzaju aplikacji, procedur, polityk i praktyk w takich obszarach jak rozwój pracowników, rekrutacja i selekcja, podnoszenie kwalifikacji i rozwój, wyniki pracy, systemy motywacyjne oraz dostarczanie różnych rozwiązań wpływających na poczucie ogólnego zadowolenia pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi może być zdefiniowane jako strategiczne, zintegrowane oraz spójne podejście do zatrudnienia, rozwoju i zadowolenia ludzi pracujących w danej organizacji (Armstrong i Taylor, 2014). Boxall i Purcell (2003) definiują zarządzanie zasobami ludzkimi jako wszystkie te aktywności, które są powiązane z zarządzaniem i relacjami pracowniczymi  w firmie.

Do zasadniczych celów zarządzania zasobami ludzkimi należy (Armstrong i Taylor, 2014):

 • Wspieranie organizacji w osiąganiu jej celów poprzez rozwój i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi zintegrowanych i ogólną strategią firmy,
 • Przyczynianie się do rozwoju kultury wysokiej wydajności pracy,
 • Zapewnianie organizacji utalentowanych, wykwalifikowanych oraz zaangażowanych pracowników,
 • Kreowanie pozytywnych relacji pracowniczych oraz budowanie klimatu wzajemnego zaufania,
 • Zachęcanie do etycznego postępowania w odniesieniu do zarządzania ludźmi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi bazuje na wielu dziedzinach naukowych, do których należą między innymi nauki o zachowaniu oraz psychologia. Szczególnym elementem zainteresowania ze strony pracowników działów HR są różnego rodzaju testy psychologiczne wspierające podejmowanie decyzji kadrowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i możliwości stosowania testów psychologicznych

 • Rekrutacja i selekcja – zapewnianie obiektywnej oceny, względem kandydatów do pracy, odnoszącej się do osobowości, potencjału intelektualnego, predyspozycji i specyficznych zdolności psychologicznych,
 • Ocena pracownicza, szkolenia i rozwój pracowniczy – diagnoza potencjału pracowniczego oraz możliwości rozwoju poszczególnych pracowników w zakresie posiadanych zdolności,
 • Zarządzanie talentami – wyszukiwanie pracowników posiadających szczególne zdolności przydatne z punktu widzenia funkcjonowania firmy,
 • Przywództwo – diagnoza potencjał przywódczego menadżerów oraz kandydatów na przełożonych,
 • Budowanie zespołu – diagnoza relacji pracowniczych, ról zespołowych, zdolności komunikacyjnych,
 • Zarządzanie kompetencjami – diagnoza kompetencji społecznych i zawodowych,
 • Systemy motywacyjne – badanie indywidualnej mapy motywacyjnej, diagnoza czynników motywujących i demotywujących
 • Kultura organizacyjna – diagnoza wyznawanych przez pracowników wartości, norm, przekonań, postaw i założeń.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i stosowanie różnych rodzajów testów psychologicznych (Armstrong i Taylor, 2014)

 • Testy na inteligencję – badają poziom zdolności intelektualnej danej osoby.
 • Testy osobowości – badają cechy osobowości oraz wynikające z nich możliwości do przewidywania zachowania danej osoby w odniesieniu do pełnionej roli.
 • Testy zdolności – badają poziom natężenia cech związanych ze stanowiskiem pracy (np. matematyczne, werbalne, postrzegania czy manualne)
 • Testy uzdolnień – badają potencjał danej osoby w zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku.

Odwołania

Armstrong, M. i Taylor, S. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice (wyd. 13). London: Kogan Page Limited.

Boxall, P. i Purcell, J. (2003). Strategy an Human Resource Management. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Testy psychologiczne w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi >>KLIKNIJ TUTAJ<<