poczucie własnej skuteczności

SKALA POCZUCIA WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

Skala Poczucia Własnej Skuteczności do narzędzie służące do pomiaru globalnego (uogólnionego) poczucia własnej skuteczności. Związane jest ono z optymistyczną wiarą w siebie przejawiającą się przekonaniem o posiadaniu zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz radzeniem sobie z przeciwnościami losu. Poczucie własnej skuteczności jest względnie stałą właściwością danej osoby, która może ulegać modyfikacjom ale w perspektywie czasu oraz pod wpływem jednostkowych doświadczeń.

Poczucie własnej skuteczności jest oceną poznawczą danej osoby dotyczącą posiadanych zdolności związanych z mobilizowaniem motywacji, zasobów poznawczych i kierunków działania potrzebnych aby rozwinąć kontrolę nad zdarzeniami mającymi miejsce w życiu danej osoby (Wood i Bandura, 1989). Badania nad efektami poczucia skuteczności wskazały, że jest ono najbardziej efektywnym predykatorem zachowania i wyników działań (Bandura, 1986; Wood i Bandura, 1989). Konstrukt ten należy do jednych z najczęściej badanych aspektów psychologicznego funkcjonowania ludzi (Ziemiański i Zięba, 2014). Dzieje się tak, gdyż osoby z wysokim poziomem poczucia własnej skuteczności wykazują większe wewnętrzne zaangażowanie w zadanie, są bardziej skłonne do zwiększenia podejmowanych wysiłków oraz wykazują większą wytrwałość w obliczu przeszkód i niepowodzeń. W efekcie działają skuteczniej. Poczucie własnej skuteczności jest lepszym predykatorem przyszłych zachowań niż wcześniejsze doświadczenie danej osoby (Chen, Greene i Crick, 1998).

Koncepcja własnej skuteczności dotyczy przekonania jednostki o możliwościach działania zgodnie z wyznaczonym celem, niezależnie od przeszkód pojawiających się na drodze do jego realizacji.

Najważniejszym i najbardziej istotnym efektem poczucia własnej skuteczności jest wybór otoczenia adekwatnego do posiadanego poczucia kontroli nad sytuacją. Dana osoba ma skłonność do wybierania tych sytuacji, w których przewiduje, że posiada nad nią wysoką kontrolę oraz unikanie tych sytuacji, w których antycypuje, że posiada nad nimi niską kontrolę (Bandura, 1977).

Skala Poczucia Własnej Skuteczności – podsumowanie

Osoby z wysokim poczuciem własnej skuteczności wierzą, iż mają zdolności i możliwości w osiągnięciu stawianych przez siebie celów. Wykazują niezwykle silną wiarę w swoje zdolności. Uważają, iż posiadają wszelką niezbędną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, by radzić sobie z trudnościami oraz, że całkowicie panują nad sobą i swoim otoczeniem.

Osoby z niskim poczuciem własnej skuteczności skupiają się na przeciwnościach i oceniają przeszkody jako takie, nad którymi sprawują niewielką kontrolę. Osiągają przez to ograniczony sukces nawet w okolicznościach, które dostarczają wielu możliwości (Kureger i Dickson, 1994).

>PRZEJDŹ DO TESTU<<


Słowa kluczowe

skala poczucia własnej skuteczności, skala uogólnionego poczucia własnej skuteczności, poczucie własnej skuteczności