Test psychologiczny

Test psychologiczny to narzędzie wykorzystywane w psychometrii, gałęzi psychologii zajmującej się określaniem warunków jakie powinny spełniać narzędzia wykorzystywane do pomiaru cech psychologicznych oraz budowaniem modeli wiążących wynik takich pomiarów z rzeczywistymi wartościami mierzonych cech (Hornowska, 2007).

Test psychologiczny jest specyficzną procedurą diagnozowania. Może on być zbiorem zadań lub pytań, które – w standardowych warunkach – mają wywoływać określone rodzaje zachowań i dostarczać wyników o pożądanych właściwościach psychometrycznych.
Do najczęściej stosowanych testów należą testy typu „papier ołówek” – polegają dosłownie na udzielaniu odpowiedzi na zadanie pytania poprzez albo zakreślanie danej odpowiedzi albo jej wpisywaniem.
Test psychologiczny mierzy wartości cech psychologicznych, konstruktów teoretycznych, które nie są bezpośrednio obserwowalne. Fakt ten implikuje określone działania: mianowicie zanim test będzie mógł zmierzyć daną cechę konieczne jest ich operacyjne zdefiniowanie. Oznacza to, iż (Hornowska, 2007):

  • mierzona cecha powinna odnosić się do konstruktu teoretycznego i obserwowalnych zjawisk;
  • pomiar nie może mieć charakteru uniwersalnego,
  • pomiar oparty jest na ograniczonej próbce zachowań,
  • wyniki pomiaru zawsze obarczone są jakimś błędem,
  • wyniki pomiaru nie zawsze przekładają się na skale o dobrze zdefiniowanych jednostkach.

Test psychologiczny – rodzaje

W psychologii nie ma uniwersalnej klasyfikacji testów psychologicznych. Najczęściej ich podział wynika z funkcji jakie mają pełnić. Testy będące w ofercie Pracowni Testów zostały podzielone na następujące kategorie:

Test psychologiczny może mierzyć różne aspekty psychiczne takie jak: osobowość, temperament, zdrowie psychiczne, zdolności poznawcze, zdolności społeczne, itp.

Hornowska, E., (2007). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.


Słowa kluczowe

test psychologiczny, testy psychologiczne, test osobowości, testy psychologiczne online, bezpłatne testy psychologiczne, płatne testy psychologiczne,