Testy osobowości w poradnictwie zawodowym

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym odgrywają szczególną rolę odkąd procesy edukacyjne kształtują nie tylko umysły, ale również przygotowują do wyboru zawodu i kariery zawodowej. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku wiedza psychologiczna zwłaszcza ta dotycząca czynników i warunków środowiskowych wpływających na wybór ścieżki kształcenia a w ostateczności wybór określonego zawodu.

Współczesna złożoność warunków środowiskowych powoduje, iż w ramach danej ścieżki kariery można wykonywać różnego zawody. Sam wybór zawodu jest często podyktowany rynkiem pracy czy zachodzących w nim zmianami technologicznymi.

Nie zmienia to faktu, iż każda osoba dysponuje określonym potencjałem rozwojowym, wrodzonymi zdolnościami, preferencjami i zainteresowaniami sprzyjającymi określonym grupom zawodów, rodzajom czynności lub typom karier zawodowych. W celu identyfikacje adekwatnego środowiska pracy szczególną rolę odgrywają tutaj testy osobowości w poradnictwie zawodowym. Pozwalają nie tylko na wczesne i trafne rozpoznanie posiadanego potencjału, ale przede wszystkim pozwalają na odpowiednie dopasowanie posiadanej osobowości do jak najbardziej adekwatnego stanowiska pracy.

Testy osobowości poradnictwie zawodowym diagnozują nie tylko talenty czy dominujące motywacje, ale pozwalają na odpowiednie kształcenie i ukierunkowany rozwój posiadanego potencjału.

Od początków XX wieku psychologowie istotnie wpływają na procesy edukacyjne, akcentując znaczenie problemu czynników indywidualnych a tym samym cech osobowości. Dzięki temu istnieje możliwość uzyskania najkorzystniejszych rezultatów poprzez integrację indywidualnych zdolności i preferencji wraz z potrzebami społecznymi.

Testy osobowości w poradnictwie zawodowym – przegląd wybranych narzędzi

Typy zawodowe to narzędzie oparte na koncepcji typów osobowości zawodowych Hollanda. Koncepcja ta należy do kanonów współczesnego doradztwa zawodowego. Samo narzędzie pozawala zidentyfikować jaki dana osoba posiada dominujący typ osobowości zawodowej a tym samym jaka kariera oraz zawód pozwoli jej na pełną samorealizację. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Indykator wzorców kariery to współczesne rozwiązanie oparte na założeniach psychologii pozytywnej oraz chęci poszukiwania możliwości pełnego zrealizowania posiadanego potencjału. U podstaw narzędzia leży założenie wskazujące, iż każdy człowiek ma wrodzony talent, którego wykorzystanie pozwala na uzyskanie pełnego spełnienia zawodowego. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Test ról zespołowych to narzędzie oparte na koncepcji ról zespołowych Belbina. Każdy człowiek ma skłonność do wchodzenia w określony typ roli zespołowej. Wykonywanie pracy w zgodzie z naturalnymi skłonnościami pozwala na w pełni produktywne wykorzystanie posiadanego potencjału. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Więcej testów >>KLIKNIJ TUTAJ<<