Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu blog.pracowniatestow.com

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem pracowniatestow.comzwanego dalej Serwisem.
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem serwisu compendiumhr.pl prowadzonego pod adresem: pracowniatestow.comjest firma Pracownia Testów Piotr Pudło, z siedzibą przy ul. Różana 16/33, 35-205 Rzeszów, posługującą się nr. NIP: 8132251051 oraz nr. REGON: 181125830.
 2. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona dla strony psychologia.rzeszow.pl i ma zastosowanie tylko i wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę Pracownia Testów Piotr Pudło za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem http://www.compendiumhr.pl

Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.blog.pracowniatestow.com/index.php/kontakt/lub pisemnie na adres: Pracownia Testów, ul. PCK 2/19, 35-060 Rzeszów.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych  przez Pracownia Testów Piotr Pudło;(art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • w celu kierowania treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
 • marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną na adres kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 • realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.
 1. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum
  a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
 2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik zachowuje prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych czy ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:
 2. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
 5. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 6. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.

Udostępnianie danych

 1. Administrator Serwisu nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom.

Informacje handlowe

 1. Pracownia Testów Piotr Pudłonie przesyła / wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.
 2. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie firmie Pracownia Testów Piotr Pudłostosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis psychologia.rzeszow.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 1. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Pracownia Testów Piotr Pudło.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Google Analytics

 1. Serwis psychologia.rzeszow.pl korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”)
 2. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
 4. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Korzystając z niniejszego serwisu psychologia.rzeszow.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.

Informacje końcowe

 1. Prywatność użytkowników odwiedzających serwis psychologia.rzeszow.pl jest dla firmy Instytut Psychologii i Rozwoju Piotr Pudłosprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.
 2. Celem firmy Pracownia Testów Piotr Pudłojest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu psychologia.rzeszow.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.
 3. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://www.blog.pracowniatestow.com/index.php/kontakt/lub adres firmy: Pracownia Testów PCK 2/19, 35-060 Rzeszów.
 4. Pracownia Testów Piotr Pudłozastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

©